Gå til hoved-indhold

Vedtægter

Vedtægter for den private institution Femstjernen

Vedtægt for den private institution Femstjernen

§ 1. Virksomhedens navn

Stk. 1. Institutionens navn er Den Private Institution Femstjernen, og den har hjemsted i Ringsted Kommune. Virksomheden er en selvejende fondsvirksomhed som driver privat institution. Bestyrelsen i virksomheden vil til enhver tid være bestående af et forældreflertal. Institutionen er tilsluttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (herefter benævnt LDD).

§ 2. Overordnede mål

Stk. 1. Institutionen drives som privat institution i henhold til lov om dagtilbud §§19-20 og §§36-40, eller tilsvarende senere lovgivning.

Stk. 2. Institutionens formål er at virke som dagtilbud for børn i alderen 0 år indtil skolestart.

§ 3. Institutionens formål

Stk.1. Institutionens formål er – med respekt for de af kommunen fastsatte mål og rammer jf. §2 – at drive dagtilbud. Privatinstitutionen skal leve op til de enhver tid gældende krav og love der er gældende inden for Institutionsområdet.

Institutionen skal være et attraktivt tilbud i forhold til det kommunale tilbud. På den lange bane skal der være 2-3 afdelinger af institutionen i Ringsted kommune. Dette da vi bor i lejede lokaler, og ved en evt. opsigelse har muliglighed for at fordele os på andre afdelinger midlertidigt.

Derudover er institutionens formål, at skabe et inkluderende og forpligtigende fællesskab både for børn og voksne. Dette skal medvirke til at give børn en god og tryg opvækst som sikre børns trivsel, udvikling og læring.

Igennem de aktiviteter der er i institutionen, skal vi have fokus på bæredygtighed og økologi. Derudover har vi i det daglige fokus på udeliv, f.eks. at vores skov inddrages i hverdagen og at vi fremstiller mad på vores bålplads med egne råvare.

Rent pædagogisk skal der være fokus på at pædagogiske aktiviteter tilrettelægges således, at de dels understøtter og giver mulighed for børns fordybelse. Derudover skal der i de pædagogiske aktiviteter være fokus på, at der skabes forståelse for at man indgår i fællesskaber hvor man samarbejder og hjælper hinanden og skaber forståelse for demokrati og respekt om forskellige holdninger.

Stk. 2. Institutionens formue er henlagt til institutionens formål.

§ 4. Institutionens ledelse

Stk. 1. Institutionens ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, herunder arbejdsgiverkompetancen for institutionens personale, samt en leder der – i henhold til de til enhver tid gældende love og bestemmelser, og under ansvar overfor bestyrelsen – varetager den daglige pædagogiske ledelse og drift af Institutionen, samt de opgaver der er forbundet hermed.

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af i alt 5 medlemmer med stemmeret. Udover bestyrelsen vælges 2 suppleanter uden stemmeret.

Stk. 2. Der kan højst vælges 2 personer til bestyrelsen der ikke har børn indskrevet i institutionen.

§ 6. Valg til bestyrelsen

Stk. 1. Valg til bestyrelsen sker ved at bestyrelsen, i samarbejde med institutionens leder, skriftligt indkalder til forældremøde med valg til bestyrelsen. Mødet skal finde sted senest ved udgangen af april måned. På forældremødet redegører den siddende bestyrelse for arbejdet i året der er gået, ligesom institutionens leder orienterer om institutionens arbejde. Begge dele til forældrenes orientering.

Stk. 2. Bestyrelsens forældrevalgte medlemmer vælges for en 2 årig periode.

Stk. 2a. Bestyrelsessuppleanter vælges for en 1 årig periode.

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem jf. §6, stk. 1 nævnte bestyrelsesmedlemmer får længerevarende forfald i mere end 2 måneder eller jf. et bestyrelsesflertal på 4/5 dele ikke lever op til den i virksomhedsplanen beskrevne stillingsbeskrivelse for bestyrelsen ekskluderes dette bestyrelsesmedlem. Ved eksklusion eller hvis et bestyrelsesmedlem helt udtræder af bestyrelsen før valgperiodens udløb indtræder henholdsvis 1. og 2. suppleanten for den resterende
valgperiode.

Stk. 3a. Ved udskiftning af et bestyrelsesmedlem jf. §6, stk. 3 kræver det 4/5 dels flertal i den siddende bestyrelse.

Stk. 4. Er der ikke valgt suppleanter for forældrerepræsentanterne, skal der inden for 4 uger, fra forfaldet er bestyrelsen bekendt, afholdes forældremøde med suppleringsvalg til bestyrelsen. Det nyvalgte bestyrelsesmedlem indtræder herefter i resten af valgperioden.

Stk. 5. I lige år vælges 3 forældrerepræsentanter og i ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.

Stk. 6. Forældrerepræsentanter der ønsker fortsat at arbejde i bestyrelsen når barnets tilknytning ophører, skal meddele dette på forældremødet når dennes valgperiode ophører, og vælges for en to-årig periode.

§ 7. Stemmeret og valgbarhed

Stk. 1. Forældre med børn i institutionen er valgbare, ligesom forældre der har et fortsat ønske om at deltage i bestyrelsesarbejdet efter barnets tilknytning til institutionen er ophørt er valgbare. Forældremyndighedsindehavere med børn der er indskrevet i institutionen, har valgret, med 1 stemme pr. barn indskrevet i institutionen. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end forældremyndighedsindehavere valgbarhed og valgret. Dette kræver dog forudgående institutionsbestyrelsens godkendelse.

Stk. 2. Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Stk. 3. Valg til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, dvs. valgt er den/de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes en afgørelse om hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater der har fået lige mange stemmer.

Stk. 4. Kandidater til bestyrelsesposter indgiver deres kandidatur skriftligt til bestyrelsen, inden en af bestyrelsen valgt dato, således at der kan udfærdiges stemmesedler til valghandlingen (typisk ca. 1 uge før).

§ 8. Bestyrelsens konstituering

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand umiddelbart efter valget, samt ordinære medlemmer jf. stillingsbeskrivelsen i virksomhedsplanen.

Stk. 2. Suppleanter konstitueres af bestyrelsen som 1 og 2 suppleant.

§ 9. Bestyrelsens arbejde

Stk. 1. Bestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt, hvoraf mindst de tre skal være på institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved et bestyrelsesmedlems forfald på et lovligt varslet møde indtræder 1. suppleanten i dennes sted med
stemmeret. Ved 1. suppleantens forfald indtræder 2. suppleanten i stedet.
Ved indtil 2 bestyrelsesmedlemmers forfald på samme møde indtræder henholdsvis 1. og 2. suppleanten i deres sted med stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden. Hvis formanden ikke – trods henstilling fra mindst 2 medlemmer – indkalder til møde, kan 3 medlemmer indkalde til møde med mindst 1 uges varsel og med angivelse af dagsorden.

Stk. 4. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker normalt skriftligt med mindst 1 uges varsel. Sammen
med indkaldelsen fremsendes dagsorden for mødet med angivelse af de sager der er til
behandling.

Stk. 5. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i sine møder og bestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten eller i virksomhedsplanen, ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Beslutninger i bestyrelsen kan i særlige tilfælde hvor hast er påkrævet via mailkorrespondance samt telefon/videomøder.
Beslutninger der er taget udenfor bestyrelsesmøder skal føres til referat ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 6. Beslutninger omhandlende:
Lederansættelser, ansættelser i almindelighed, institutionens formue og ejendomsforhold kræver dog 4/5 flertal i bestyrelsen.

Stk. 7. Over bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger føres enten en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer, eller der udarbejdes et skriftligt referat, der tilstiles samtlige bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet, og godkendes på det efterfølgende møde. Ethvert bestyrelsesmedlem, såvel som institutionens leder, kan forlange at få særstandpunkter eller mindretalsopfattelse ført til referat. Med sin underskrift bekræfter de deltagende medlemmer mødets afholdelse og at referatet er i
overensstemmelse med det behandlede og besluttede.

Stk. 8. Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer, samt institutionens ledelse ved deres indtræden i bestyrelsen, hhv. inden stillings tiltræden, er gjort bekendt med indholdet af institutionens vedtægt, bestyrelsens virksomhedsplan, øvrige i institutionen gældende retningslinier, samt andre regler mv. der er fastsat af bestyrelsen.

Stk. 9. Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse at vedligeholde virksomhedsplanen så den lever op til dagtilbudsloven, kommunens retningslinier og reflekterer institutionens vision og mål.

§ 10. Øvrige deltagere i bestyrelsens møder

Stk. 1. Institutionens ledelse deltager i bestyrelsens møder som bestyrelsens sekretær/sagsbehandler uden stemmeret.

Stk. 2. Bestyrelsen beslutter, om der skal indkaldes relevante personer til møderne.

Stk. 3. Bestyrelsen beslutter om der udover skal udpeges 1 eller 2 uden stemmeret til deltagelse i bestyrelsens arbejde. Disse udpeges for en periode på 1 år ad gangen. De 2 medlemmer kan af bestyrelsen vælges fra lokalsamfundet med henblik på at skabe stabilitet, kontinuitet eller for at
kunne bidrage med særlige færdigheder til bestyrelsens arbejde. Ved særlige færdigheder kunne det eksempelvis være regnskabsmæssig viden, juridisk viden eller andet hvor bestyrelsen søger bestyrelsesrelevant viden.

Stk. 4. Der inviteres medarbejderrepræsentant med til bestyrelsesmøder.
Medarbejderrepræsentanten har ikke stemmeret.

§ 11. Tavshedspligt

Stk. 1. Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter bestyrelsesmedlemmet er udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at orientere nye bestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt og modtage kvittering for bestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering.

§ 12. Bestyrelsens kompetencer

Stk. 1. Bestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens ledelse og drift.

Stk. 2. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over institutionens ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Stk. 3. Indgåelse og ophævelse af aftalen mellem institutionen og LDD, kræver tilslutning af 4/5 af institutionsbestyrelsen.

Stk. 4. Beslutning om ophævelse eller ændring af tilknytnings- og samarbejdsforholdet med LDD, eller til beslutning vedrørende institutionens egenkapital og formueforhold kræves 4 blandt
samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 13. Optagelseskriterier

Stk. 1. Institutionen er tilgængelig for alle børn i alderen 26 uger indtil skolestart.

Stk. 2. Optagelse i institutionen sker iht. anciennitet på ventelisten.

Stk. 3. Søskende til nuværende eller tidligere børn i institutionen har fortrinsret til institutionens pladser.

Stk. 4. Der kan ved optagelse tages hensyn til børnegruppens sammensætning uanset § 13, stk. 2 og 3.

§ 14. Udmeldelse/opsigelse af børn

Stk. 1. Udmeldelse af et barn skal foregå skriftligt, og varsles med 1 måneders varsel plus løbende måned.

Stk. 2. Institutionsbestyrelsen kan opsige et barn hvis forældrebetalingen ikke er indbetalt inden 8 dage efter betalingsfristens udløb og institutionen efterfølgende har rykket 2 gange skriftligt for betalingen. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger, før opsigelse med en uges varsel kan finde sted.

Stk. 3. Udmeldelse af et barn kan i særlige tilfælde foranlediges af lederen og det pædagogiske personale, hvis det vurderes at institutionen ikke kan yde den støtte barnet har krav på.

§ 15. Forældrebetaling

Stk. 1. Bestyrelsen fastlægger selv forældrebetalingens størrelse.

Stk. 2. Børn i institutionen, der ikke er bosiddende i Ringsted Kommune, hvorved Ringsted Kommune ikke yder tilskud, kan bestyrelsen fastsætte øget særskilt forældrebetaling svarende til Ringsteds Kommunes tilskud pr. barn.

Stk. 3. Regler om fripladstilskud af forældrebetalingen samt regler om søskendetilskud, er også gældende for privatinstitutionen. Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen.

Stk. 4. Privatinstitutionen varetager selv opkrævningen af forældrebetalingen. Bestyrelsen kan vælge at udlicitere opkrævningen.

§ 16. Åbningstider

Stk. 1. Institutionen har åbent alle hverdage. Bestyrelsen fastsætter den daglige åbningstid inden for en ugentlig åbningstid der som minimum svarer til beregningsgrundlaget for størrelsen af det kommunale tilskud.

Stk. 2. Institutionen kan holde lukket samme antal dage som kommunale institutioner.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte yderligere lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager ikke institutionen for pasningsforpligtigelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen.

Stk. 4. Forældre har pligt til at overholde tilbagemeldingsfrister for ferietilbagemelding.

§ 17. Ansættelser og afskedigelser

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter og afskediger personale inden for de rammer, der er fastsat i det godkendte budget.

Stk. 2. Ansættelser og afskedigelser, herunder ansættelse og afskedigelse af leder, kræver tilslutning i bestyrelsen jf. § 9 stk. 6.

Stk. 3. Bestyrelsen kan, efter nærmere skriftlig indgået aftale herom, i et vist omfang delegere ansættelseskompetence til institutionens leder. Uddelegeret kompetence kan altid tilbagekaldes.

Stk. 4. Institutionens fastansatte personale skal sikres indflydelse i forbindelse med fastansættelse af nye medarbejdere. De nærmere regler for en sådan medindflydelse, der skal omfatte personalets ret til at afgive indstilling ved nyansættelser, fastsættes af bestyrelsens virksomhedsplan, eller skriftligt for hvert enkelt tilfælde.

§ 18. Forpligtelse

Stk. 1. Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand kræves underskrift af den samlede bestyrelse, bestyrelsens formand eller i dennes varige forfald, næstformand sammen med et andet bestyrelsesmedlem. Underskrifter kan kun gives jf. bestyrelsesbeslutninger eller forhold jf. daglig drift.

Stk. 2. Bestyrelsen kan give institutionens leder prokura for så vidt angår dispositioner vedrørende institutionens daglige drift.

§ 19. Hæftelse

Stk. 1. Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

§ 20. Virksomhedens/fondets nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om nedlæggelse af det selvejende fond Femstjernen, eller dens ophør som selvejende institution kræver tilslutning af samtlige bestyrelsesmedlemmer og skal ske i henhold til fondsloven for oprettelse og nedlæggelse af selvejende fonde.

Stk. 2. Ved fondet nedlæggelse skal dens egenkapital/formue med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer anvendes til et tilsvarende socialt formål.

Stk. 3. Kan det fornødne flertal jf. stk. 1 og stk. 2 ikke opnås, kan formanden indkalde til et nyt bestyrelsesmøde, med kun det pågældende punkt på dagsordenen, og beslutning kan på et sådant møde vedtages med tilslutning fra 4 bestyrelsesmedlemmer.

§ 21. Ændring af vedtægter
Vedtaget på det stiftende møde den 7. november 2012.
Vedtægterne træder i kraft pr. 7 november 2012.
Vedtægterne ændret den 4/2 2017.
Vedtægterne ændret den 1. oktober 2017.
Vedtægterne ændret den 2. december 2020