Video fra Regndråbernes afslutning

De store Regndråbe børn holdt afskedsfest i slutningen af april før de skulle starte i skole. De havde valgt at lave en cirkusforestilling som kan ses og hentes herunder.

indskrivning af børn der skal starte i 2017

Nu har Femstjernen åben for indskrivning af børn der skal starte i vuggestue i 2017.

Vores vuggestue har plads til ialt 9 børn fra årgang 2016. Pt har vi 2 ledige pladser tilbage fra årgang 2016.

Ring på tlf 60124061 eller skriv til leder Helle D. Joensen på mail hdj@femstjernen.dk

Du er selvfølgelig velkommen til at ringe og lave en aftale om at se vores lille institution.

Rytmikhold

I Femstjernen har vi siden 2014 fået besøg fra Ringsted musik og kulturskole til at afvikle rytmik for vores børn i Institutionen ugentligt.

Undervisningen sker ved rytmikpædagog Jan Nielsen Birk. Børnene er utroligt glade for Jan og glæder sig og ser altid frem til hans besøg.

Kontaktoplysninger

Den private institution Femstjernen (daglig tale Femstjernen)

Kværkebyvej 2B
4100 Ringsted
Tlf: 6012 4061

Daglig leder:
Helle Dyring Joensen
Tlf.: 6012 2254

EAN: 5790002186288

Takster pr. 1. januar 2017

Vores mål er som hovedregel, at Femstjernen følger Ringsted kommunes takst for en fuldtidsplads inkl. kl. 6.00-6.30 åbningstid. Åbningstiden i Femstjernen er fra 6 morgen, til 17.30 aften fra mandag til torsdag, om fredagen lukker vi kl. 17. I Femstjernen har vi derfor 5½ times udvidet åbning ugentligt.

Priserne i Femstjernen er i 2017 for en vuggestueplads 3.350 kr. om måneden og for en børnehaveplads 1.872 kr. om måneden.
Ringsted kommunes takst for vuggestue er 3.313 kr. og en børnehaveplads koster 1.863 kr.om måneden.

Vi har søskende rabat og fripladsordning i institutionen på lige fod med kommunale institutioner.

Pr. 1. januar 2017 får I følgende ekstra, som i ikke får for en tilsvarende takst i Ringsted.

  • 3 timers udvidet åbningstid ugentligt som der ikke betales for.
  • Fri frugt
  • Fri ble ordning
  • Kun 3 lukkedage, Juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag,
  • Ekstra dage vi holder åbent kontra kommunalt regi er ca. 10 hverdage.
  • Et mål om, at have flere varme hænder pr. barn end normering i Ringsted kommune.

I Ringsted kommune betaler man taksten 11 gange om året, men har også kun åbent i ca. 11 måneder. I Femstjernen betaler man taksten 12 gange, men vi har også åbent i 12 måneder.

Sygepolitik for Femstjernen.

Vi har udformet en sygepolitisk for Femstjernen. Hensigten med denne sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil også beskrive, hvad der gøres for at forbygge sygdom blandt institutionen børn og voksne.

Børns sundhed, sygdom og almene tilstand er et fælles ansvar mellem hjemmet og institutionen. Dette fælles ansvar udøvers i gensidig respekt for hjemmets og Femstjernens holdninger og vilkår. Udgangspunktet i Femstjernen er, at det syge barns behov altid kommer i første række. Børn skal IKKE i institution, når de er syge, det vil sige, når deres almene tilstand er dårlig. Grundlaget for kontakt mellem personale og forældre er et ønske om en åben og ærlig dialog om, hvad der er bedst for det enkle barn. Forældrene kan have tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnets almentilstand ændres.
HUSK at dagligdagen i en vuggestue/børnehave kan godt være stressende, hvis man ikke er helt rask. Samtidig med at alle børn i Femstjernen – også de raske – har krav på personalets omsorg. Hvis et sygt barn kræver megen ekstra omsorg, bliver der mindre tid til de andre børn i Femstjernen.

Et par gode tommelfingerregler. Hvis et barn sendes hjem med feber (over 38), forventer vi derfor ikke at se barnet den efterfølgende dag og sendes et barn hjem med diarre eller opkast, må barnet først komme 48 timer efter sidste opkast.
Ved børnesår og andre synlige udslæt henstiller vi til, at børnene holdes hjemme og at man konsulterer lægen inden barnet sendes i daginstitution for at mindske risikoen for smitte.

Syge børn:
Et sygt barn bør ikke være i vuggestue/børnehave. Forældre vil blive kontaktet, hvis barnet almene tilstand er dårlig.
I vurderingen af om et barn er for sygt til at være i vuggestue eller børnehave, er der ofte flere faktorer, som spiller ind, som fx
• Barnet er IKKE i stand til at deltage i de sædvanlige aktiviteter
• Barnet har feber, og er påvirket heraf
• Barnet kan smitte de andre børn/voksne i Femstjernen
• Barnet kræver en voksen for sig selv
• Barnet opfører sig mere passivt end normalt
• Barnet er pjevset, ulykkelige eller på anden måde ude af balance
• Barnet kan ikke følge den daglige rytme som fx tur på legepladsen.

Feber:
Feber er kun én blandt flere årsager, personalet og forældrene skal vurdere, når det skal afgøres, om barnet kan komme i institutionen eller skal hentes hjem. Et utrygt og ulykkeligt barn har ikke nødvendigt feber men kan have et stort behov for mor eller far.
Efter sygdom med feber, ser vi helst at børnene har været feberfrie i et døgn før de kommer tilbage i Femstjernen.
Det er umuligt at beskrive hver eneste tænkelig situation, hvor det vil være uhensigtsmæssigt, at barnets er i institutionen. Derfor må vurderingen ligge i en hensyntagen til barnet tarv ud fra ovenstående punkter. Personalet i Femstjernen har ret og pligt til at tilkalde forældre, hvis det skønnes, at barnets skal hentes før normal tid. Når der ringes til forældrene, er der taget stilling til, at det vil være bedst for barnets at blive hentet, hvorfor det ikke står til diskussion. Der vil altid blive ringet til forældrene, hvis barnets temperatur er 38 eller derover. Derudover kontaktes forældre altid når:
• Et barn skal på skadestuen
• Et barn er utrøsteligt over en traumastik oplevelse
• Et barn har været ude for en oplevelse, der kunne have gået rigtigt galt.
Tandfrembrud:
Tandfrembrud er ikke en sygdom, men barnet er ofte pylret og sover dårligt. Ofte er modstandskraften nedsat, og barnet er ekstra modtagelig for infektion. Tandfrembrud kan give let feber. Hvis feberen er over 38 eller varer mere end et døgn, skyldes det ikke tandfrembruddet.
Børnesår:
Smitte overføres med væske fra såret via hænder eller genstande. Smitte kan komme fra raske, der bærer bakterien i næsen. Man smitter så længe såret væsker og så længe der er skorper. Børnene må ikke komme i institution, får sårene er tørret ind, og skorperne er faldet af. Selv om der er iværksat behandling, kan sårene godt smitte.

Skoldkopper:
Smitte overføres med luftvejes sekret eller væske fra blærerne (gælder også helvedesild) via hænder eller genstande eller ved dråber, der hostes eller nyses ud i luften. Sygdommen er meget smitsom. De tørrer sårskorper smitter ikke. Man smitter fra 7 dage efter udsættelse eller 3 døgn for udslættets frembrud. Smitter til 5 dage efter udslættets frembrud eller indtil der ikke er fremkommet nye blærer i 2 døgn, og blærerne er tørret ind. Inkubationstiden på skoldkopper er 2-3 uger. Nogen af symptomerne kan være utilpashed og let feber, men udslættet er ofte det første sygdomstegn. Det begynder på kroppen eller i hårbunden og breder sig derefter til ansigt og i mindre grad til arme og ben. Først opstår røde pletter og i disse dannes små, vandklare blærer, der brister eller tørrer ind og danner sårskorper. Barnet må komme tilbage i Femstjernen, når skorperne er tørret ind og er smittefaren er overstået.

Diare og opkastning:
Ved Diare forstås pludselig opstående, vandtynde afføring eller flere løse afføringer inden for ét døgn. For at man kan tale om diare, skal der være sket en klar ændring af afføringens konsistens eller hyppighed i forhold til barnets sædvanlige afføringsmønster. Blandt spæd- og småbørn er det hyppigt virus, der er årsag til diare. Det drejer sig især om norovirus, der giver Roskildesyge, og rotavirus, som især er hyppige i vinterhalvåret.
De hyppigste symptomer på maveinfektioner er opkastning, diare, mavesmerter og evt. feber. Mavesmerterne ofte turevise. Symptomerne kan variere afhængigt af årsagen. Der er ofte umuligt at afgøre årsagen alene på baggrund af symptomerne.
Barnet må komme tilbage i Femstjernen, når afføringen er normal. I tilfælde af Roskildesyge (norovirus) anbefales det dog at barnets holdes hjemme 48 timer efter at diare eller opkast er ophørt.
Øjenbetændelse:
Smitten overføres ved berøring og via genstande som håndklæder og legetøj. Der kan også ske smitte gennem luften med hoste eller nys.
Den milde tilstand for øjenbetændelse, opstår hos forkølede børn, som mild øjenbetændelses med let rødme, tåreflåd og lidt blakket pusdannelse i øjenkrogen (gule klatter) mest udtalt efter søvn. Børn med denne form for øjenbetændelse må gerne komme i institutionen.
Hvis problemerne varer i mere end en uge, skal barnet ses af en læge, der skal tage stilling til videre forløb.
Den svære tilstand af øjenbetændelse, kan enten være forårsaget af visse virus eller af bakterier. I disse tilfælde driver øjet med pus, og der er rødme og hævelse, både i det hvide af øjnene og på det indvendige af øjenlågene. Barnet oplever tørhedsfornemmelse, svie og brænde i øjet og undertiden lysskyhed og tåreflåd. Almentilstanden kan være påvirket. Et barn med de svære øjenbetændelse bør undersøges af læge. Når barnet har været i behandling i mindst 2 døgn og symptomerne er forsvundet, må det komme i institution, selvom behandlingen skal forsætte i længere tid.

Femstjernen forventer at et barn følger det almindelige vaccineprogram, som tilbydes i Danmark fra den dag barnet er født.
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en procedure ift. de mest almindelige børnesygdomme, som Femstjernen følger, og disse regulativer bedes I forældre derfor respektere.

Forebyggelse/hygiejne:
Grundig håndhygiejne hos såvel børn som voksne i institutionen, er meget vigtigt og prioriteres højt. Personalet snakker jævnligt med børnene om vigtigheden i at vaske hænder. Personalet skal støtte børnene i dette især efter toiletbesøg, inden spisning og efter leg udenfor. Vi forventer at I som forældre også lærer jeres barn god håndhygiejne.

Forældrenes ansvar:
Forældrene bør holde børnene hjemme fra Femstjernen så længe, der er symptomer på den pågældende sygdom. Hvis et barn møder i Femstjernen uden af være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for komplikationer til sygdommen eller pådrage sig ny sygdom.
Børn, som har fået febernedsættende midler, modtages IKKE i Femstjernen. For øvrige sygdomme skal forældre følge retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen.

Personalet ansvar:
De er ansvarlig for via opslag at orientere Femstjernens forældre om, at man i øjeblikket har et tilfælde af smitsomme sygdomme (fx børneorm, diarre, børnesår mv.).
Opslaget ske via opslagstavlen i Femstjernen og på Femstjernens Famly.

Vores sygepolitik vil være gældende fra dagsdato.

Med venlig hilsen
Personalet og bestyrelsen i Femstjernen

Bedsteforældre indtog Femstjernen

Næsten et halvt hundrede bedsteforældre og deres børnebørn havde et par gode timer sammen forleden, da Bedsteforældredagen løb af stablen. Der blev plantet blomster, og spist hjemmelavede boller og drukket kaffe til den store guldmedalje, og heldigvis holdt vejret det meste af tiden. //kip

20150528_150821
Mange flotte blomster blev plantet

Fakta om Femstjernen

I institutionen har vi 2 målgrupper, den vigtigste er selvfølgelig børnene. Men vi mener det er vigtigt, at når vi tænker på børnene at vi også tænker i børnenes familier som den anden målgruppe.

Fakta om institutionen

• Ingen lukkedage ved sommerferie, vinterferie, efterårsferie samt dagene op til påske.
• Åbent fra kl. 6.00 til 17.30 alle hverdage, fredag dog fra 6.00 til 17.00.
• Fri ble og frugtordning
• Fokus på kreativitet og bevægelse. Eget sløjd og malerværksted. I samarbejde med Kværkeby friskole kan vi benytte gymnastiksal, musik og teater rum samt hjemmekundskabs lokale til pædagogiske aktiviteter og projekter med børnene.
• Søskenderabat til børn i institutionen,
• Ved børn i Kværkeby friskole og institution, gives der også søskenderabat til SFO pladser.
• Der kan søges friplads.

Vi ser os som en institution der har rigtigt gode rammer til forældre, der ikke ønsker at få deres ferie tvangsudskrevet af det offentlige år efter år. Samtidigt har vi fokus på at gøre dagen mindre stresset for familien, vi sørger for frugt, bleer og udvidet åbningstid. Det kan være de små ting der er med til at give ekstra luft i dagligdagen. På sigt er det vores ønske at udvide med frokost ordning også. Det af flere grunde, blandt andet for at fokusere på sund kost til børnene og igen give det ekstra luft til den travle børnefamilie at der ikke skal tænkes på madpakker.

Et eksempel på aflevering og afhentning som tilgodeser barn og familien
Hvis du som forældre har bedre tid til at aflevere inden du skal være på arbejde? Giver det så ikke mere ro i familie og dermed en bedre og en mere rolig aflevering af dit barn hvor der er tid til at snakke? Derfor har vi udvidet åbningstiden og starter dagen 30 min tidligere så dem der møder tidligt lige får lidt mere luft. Det samme gør sig gældenden når der skal hentes, her er også udvidet med 30 min og 1 time om fredagen. Igen så det ikke er stressede forældre der lander 2 min over lukketid og at der dermed er ro til at møde barnet, læse beskeder og komme roligt ud af døren.

Institutionen er privat og styres af en forældrevalgt bestyrelse bestående af 5 forældre. Så som forældre til et barn i vores institution har du stor indflydelse på de daglige rammer som dit barn skal færdes i. De bliver ikke dikteret af en administration som sidder på afstand, men af brugerne. Vi er et godt eksempel på nærdemokrati, og på hvordan lokale kræfter selv kan bestemmer over hvad der er bedst for vores børn. Tillid, ansvar og engagement er med til at 1+1 bliver til 3, og det kommer alt sammen dit barn tilgode i privat institutionen Femstjernen.

Fjemstjernen er godkendt

Femstjernen blev på udvalgsmødet den 20. december 2012 godkendt af Ringsted kommune. Det er vi rigtigt glade for og at alt det meget arbejde fra forældregruppen og frivillige støtter har båret frugt.

Vi ser nu frem til at åbne 1. februar 2013 hvor vi kan byde velkommen til både børn, forældre og personalet.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-12-2012
Godkendt, med den tilføjelse at det også er en forudsætning for godkendelsen, at aftalen mellem ”Femstjernen” og ”Kværkeby Friskole” ikke strider i mod salgsaftalen mellem Ringsted kommune og ”Kværkeby Friskole”.

I forbindelse med at kommunen har fremsat en forudsætning for godkendelse, så kan vi fortælle at der ikke er nogen hindring i denne. Derfor kan Femstjernen oprettes som planlagt og samarbejdet med Kværkeby friskole kan som planlagt etableres.

Kontaktoplysninger til bestyrelsen

Thomas Vangsaa
Kongensgade 15
4100 Ringsted
thomas (at) femstjernen.dk
Mobil: 26372827 – træffes bedst aften

René Luckow
Tyvelsevej 79
4171 Glumsø
rene (at) femstjernen.dk
Mobil: 61562495 – træffes bedst aften

Bemærk at vi er fra forældregruppen der er bag opstarten af institutionen. Så snart vi er kommet i luften i 2013, skal der være valg blandt forældrene til indskrevne børn og bestyrelsen udvides til 5 forældre.